Normativa Comunicacions

Data límit d'admissió: 30 de setembre de 2021 a les 23.59 hores.


A. NORMES GENERALS

1. Només s'acceptaran resums originals que no hagin estat objecte de publicació en revistes ni de comunicacions en altres congressos.

2. Indicar en negreta el nom de l'autor que vagi a presentar la comunicació.
3. Almenys l'autor que presenti la comunicació haurà d'estar inscrit en el congrés abans de l'11 octubre de 2021.
4. No s'admetran canvis en les comunicacions després del 30 de setembre de 2021 a les 23.59 hores.
5. El nom de l'autor i co-autors haurà d'aparèixer amb els dos cognoms precedint al nom. L'ordre en el qual figurin els autors serà el que s'utilitzi per a la posterior edició dels certificats de comunicacions, així com en les publicacions on apareguin els treballs.

6. L'enviament del resum de comunicació pressuposa l'acceptació íntegra d'aquests criteris. El resultat de l'avaluació de les Comunicacions per part del Comitè de Programa serà inapel·lable. L'Organització rebutjarà les comunicacions que no s'adaptin a les normes exposades.

7. Totes les notificacions es realitzaran via web / e-mail per tant serà requisit indispensable indicar clarament l'adreça de correu electrònic i telèfon de contacte (Mòbil) de la persona que presenti i/o defensi la comunicació.

8. L'acceptació o rebuig de les comunicacions es notificarà per e-mail als autors. Les normes de presentació i detalls de planificació seran incloses en aquest enviament i enviaments següents.

9. Només s'admetran resums amb la temàtica establerta en la normativa de comunicacions.

10. No s'admetran resums amb “declaració d'intencions” sobre futurs treballs o que constitueixin meres opinions dels autors.

11. És necessari incloure almenys 3 referències bibliogràfiques,

12. Seran defensades totes les comunicacions de cada modalitat seleccionades pel Comitè de Programa.

13. En cas que el treball hagi estat finançat / becat, ha de fer-se constar al final del resum.

14. Aquells treballs que no siguin defensats no obtindran certificació de presentació de comunicacions.

15. La presentació de comunicació/comunicacions al VIII Congrés Internacional Dependència i Qualitat de Vida implica que l'autor cedeix en exclusiva a Edad&Vida els drets d'explotació sobre aquestes comunicacions, concretament, els drets de reproducció, distribució i comunicació pública, pel temps màxim de durada establert per Llei, i per a tothom.

La presentació de la comunicació/comunicacions al Congrés implica l'acceptació íntegra i incondicional de les presents Normes.


B. CONTINGUT I FORMAT DELS TREBALLS

1. Els resums hauran de constar de:
AUTOR/AUTORS: Autor responsable (presentador/defensor) del Cas Clínic i co- autors.
TÍTOL: concís, màxim 2 línies. En Minúscula (no s'admetran títols en majúscula), sense abreviatures.
CONTINGUT

1. Les Comunicacions hauran de contenir en la seva estructura:

• Introducció
• Objectius
• Metodologia
• Resultats
• Conclusions

2. El text haurà de tenir un màxim de 500 paraules. No es deixaran línies en blanc entre paràgrafs. La bibliografia no s'inclou en aquest màxim de paraules.
3. És indispensable indicar especialitat, càrrec actual, centre de treball i localitat.
4. En el cos del resum s'utilitzaran abreviatures estandarditzades. Quan s'usin abreviatures específiques o inusuals s'utilitzaran entre parèntesis darrere del terme complet la primera vegada que apareguin.
5. Amb la condició de garantir l'anonimat durant el procés d'avaluació, està prohibit indicar el lloc de procedència, centre de salut, etc. enlloc del text de la comunicació o cas clínic. La inclusió d'aquesta informació pot ser motiu de rebuig del treball.
6. S'ha d'evitar l'ús de noms comercials de fàrmacs, de productes sanitaris, o de suplements nutricionals, recomanant-se l'ús de noms genèrics; també ha d'evitar-se la utilització de noms comercials de productes o serveis vinculats a l'àmbit de final de vida.
7. Revisar acuradament el treball abans d'enviar-lo, ja que una vegada que finalitzi el termini d'avaluació dels treballs no es permeten canvis en l'ordre dels autors ni modificacions en aquests.

C. ÀREES DE COMPETÈNCIA

1. Les comunicacions seran agrupades en àrees de competències per a la seva avaluació i programació.
2. En enviar el resum els autors hauran d'indicar l'ÀREA DE COMPETÈNCIA a la qual es presenta la comunicació. Presti especial atenció a triar l'àrea correcta perquè determinarà la seva àrea temàtica en les sessions del Congrés. No podrà modificar-se després del 6 de setembre de 2021.
3. El Comitè de Programa intentarà respectar l'elecció dels autors quant a la seva assignació a una àrea en particular, però es reserva el dret d'alterar l'assignació amb la finalitat d'aconseguir un programa científic equilibrat.
Les àrees de competències són les següents:
• Experiències innovadores de millora de l'atenció sociosanitària integrada
• Casos d'èxit en matèria d'integració de l'atenció sanitària en residències en context COVID-19
• Experiències de millora en l'atenció integrada sanitària i social en el domicili especialment iniciatives transformadores amb l'ús de la tecnologia
• Atenció farmacèutica en l'àmbit sociosanitari, residencial i domiciliari. Problemes sorgits i solucions aplicades
• Experiències d'èxit en rehabilitació física i/o nutrició en persones grans convalescents de COVID
• Models de sistema d'Avaluació de Qualitat en Atenció Sociosanitària
• Experiències innovadores en matèria d'envelliment saludable
• La resposta dels professionals enfront del final de vida i mort en solitud imposats per la COVID

D. PROCEDIMENTS DE PRESENTACIÓ

Els resums s'enviaran via web a través de la pàgina http://www.congresoedadyvida.com, seguint les normes exposades.
Per a qualsevol dubte relacionat amb l'enviament de comunicacions a través de la pàgina Web, posi's en contacte amb la Secretaria Tècnica preferiblement per correu electrònic a la següent adreça comunicaciones@congresoedadyvida.com indicant en l'assumpte “Informació Comunicacions VIII Congrés Internacional Dependència i Qualitat de Vida”.

No s'acceptaran resums per fax ni per correu postal.

La Secretaria enviarà sempre justificant de recepció de la comunicació indicant el núm. de referència assignada a cada treball.

E. PRESENTACIÓ DE LES COMUNICACIONS PÒSTERS

1. Temps de presentació: 3 minuts
2. Presentació: sistema informàtic PowerPoint PC. Serà indispensable utilitzar la Plantilla Oficial de presentacions PowerPoint del Congrés.
3.L'àrea habilitada per a la defensa de comunicacions serà accessible durant tot el congrés